آقای mohammadreza salmani

mohammadreza salmani

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی/ روانشناس مشگین شهر

Researcher ID: (292792)

2
1
1
3

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو بین الملل انجمن علمی روانشناسی آمریکا(APA)
  • عضو انجمن روانشناسی ایران
  • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

سوابق شغلی و تخصصی

  • روانشناس (تاکنون)