آقای دکتر Gholam hosein Niknam

Dr. Gholam hosein Niknam

Researcher ID: (295687)

12
1
1
9
4
3

Conference Papers

Books

 • کتاب مجموعه قوانین وآیین نامه های ممیزی مالی ومعاملاتی شهرداری (فرهنگستان ادب/شیراز) - 1399 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در تدریس به کارکنان شهرداری شیراز در خصوص انواع تهاتر (1397-1397)
 • سابقه تدریس در تدریس به کارکنان شهرداری شیراز در خصوص حسابداری پرداخت (1401-1401)
 • سابقه تدریس در آموزش به کارکنان شهرداری شیراز در خصوص قوانین سابق وجاری بیمه تامین اجتماعی هر ساله (1397-1402)
 • سابقه تدریس در آموزش انواع ضمانت نامه بانکی به کارکنان شهرداری (1402-1402)
 • سابقه تدریس در تدریس در خصوص تهاتر مطالبات پیمانکاران با کارت اوراق بستانکاری (93-1402)
 • سابقه تدریس در تهاتر مطالبات صاحبان املاک ومستغلات وپیمانکاران با عرصه واعیان(املاک)شهرداری (97-1401)
 • سابقه تدریس در تدریس انواع مزایده ومناقصه در دانشگاه آموزش عالی زند (1402-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریس به کارکنان شهرداری در خصوص آیین نامه مالی ومعاملات شهرداری (1397-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریس به کارکنان شهرداری شیراز در خصوص قوانین مالیاتی جدید هرساله (1397-1402)

جوایز و افتخارات

 • کارشناس برجسته در ارزیابی سالیانه شهرداری شیراز (1401)
 • کارشناس برجسته در ارزیابی سالیانه شهرداری شیراز (1400)
 • کارشناس برجسته در ارزیابی سالیانه (1399)
 • کارمند نمونه سال۱۳۹۷ در جشنواره مهر خدمت شهرداری شیراز (1397)

Workshops

 • آشنایی با قوانین مبارزه با پولشویی - سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان فارس (1397)
 • حقوق شهروندی در نظام اداری - سازمان مدیریت وبرنامه ریزی فارس (1396)
 • آیین نگارش ومکاتبات اداری واصول گزارش نویسی - سازمان مدیریت وبرنامه ریزی فارس (1395)

Other

 • ارائه وتایید پنج طرح ارزنده تحقیقاتی در شهرداری شیراز
 • ارائه بیش از ۳۰۰ پیشنهاد در سامانه پیشنهادات شهرداری شیراز وتاکید ۹۰پیشنهاد وهمچنین اجرایی نمودن۷پیشنهاد تایید شده با مدیریت اینجانب