آقای دکتر Mohammad Hossein Azizi Kharanaghi

Dr. Mohammad Hossein Azizi Kharanaghi

موزه ملی ایران باستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (297745)

1
7

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران