آقای دکتر Ali Behnamfard

Dr. Ali Behnamfard

دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (299989)

14
7
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers