Birjand

49کنفرانس21ژورنال
14,845سند علمی
10مرکز علمی
4نشست490پژوهشگر
شهرداری بیرجند

شهرداری بیرجند در رتبه 8 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 205 مقاله برای شهرداری بیرجند منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری بیرجند در تهیه و انتشار 371 مقاله همکاری داشته اند.

Conferences
مراکز علمی
Meetings