آقای پروفسور ََAlireza Anushiravani

Prof. ََAlireza Anushiravani

فرد مهم علمی - Researcher ID: (300571)

2
10
2
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Books

  • کتاب درآمدی بر ادبیات تطبیقی (ترجمه انوشیروانی، آتشی و بهادر ی) (سمت، تهران) - 1394 - Persian
  • کتاب در آمدی بر مطالعات تطبیقی ادبی (ترجمه انوشیروانی و مصطفی حسینی) (سمت، تهران) - 1391 - Persian