آقای دکتر Yousef Zamani

Dr. Yousef Zamani

استاد دانشگاه صنعتی سهند تبریز

Researcher ID: (317504)

1
3
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور