آقای دکتر Rasoul Tabari Khomeiran

Dr. Rasoul Tabari Khomeiran

Associate Professor of Nursing, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

Researcher ID: (321012)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.