امید بیات

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مهندسی فراوری مواد معدنی دانشگاه صنعتی اصفهان

Researcher ID: (321479)

3