سید رضا میربدیعی

Researcher ID: (324500)

3
1
1
8

ISI Papers

Teaching Experience

  • مربی علوم پزشکی شاهرود(1393-1398)

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود (1393-1398)

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی شاهرود (1398)