آقای دکتر حسن حضرتی

دانشیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (326749)

33

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers