حمید گمشادزهی

دانشجوی دکتری تخصصی روابط بین الملل

Researcher ID: (330044)

7
1
4
3

Teaching Experience

  • استاد مدعو دانشگاه پیام نور خاش(1397-تاکنون )
  • استاد مدعو دانشگاه ازاد اسلامی سراوان(1395-تاکنون )
  • استاد مدعو دانشگاه پیام نور راسک(1395-تاکنون )

Education

  • دکتری تخصصی روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی کیش1400-تاکنون
  • کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه پیام نور مرکز قوچان1398-1400
  • کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران واحد سیستان و بلوچستان1391-1393
  • کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان1385-1388

سوابق شغلی و تخصصی

  • بخشدار بخش مرزی ریگ ملک (1398-تاکنون)
  • کارشناس حقوقی و قضایی اموزش و پرورش سراوان (1389-1398)
  • سابقه تدریس در مدرس مدعو دانشگاه (1395-تاکنون)