تحلیل جرم شناختی قتل های طایفه ای در استان سیستان و بلوچستان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 622

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IJCONF02_021

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1398

Abstract:

قتل و پایان دادن به حیات انسان ها آن هم به صورت عمد، یکی از مهمترین عواملی است که امنیت فردی و اجتماعی جامعه را به مخاطره می اندازد و خسارت های مادی و معنوی فراوانی به جامعه وارد می سازد. با توجه به تاثیر روانی قتل در جامعه قبیله ای سیستان و بلوچستان، محقق بر آن شد تا تحقیقی در خصوص علل بروز قتل های قبیله ای انجام دهد. بر همین اساس عوامل موثر بر قتل های قبیله ای در محدوده مکانی استان سیستان و بلوچستان موردبررسی قرار گرفت.روش تحقیق، توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری از میان سران و ریش سفیدان - 7 طایفه درگیر با همدیگر به صورت تصادفی 140 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش تنظیم پرسشنامه محقق ساخت های است با پاسخ های چهارگزینه ای که پس از تایید روایی و پایایی توسط اساتید دانشگاه، طراحی و در بین جامعه آماری توزیع گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه داده ها به دو صورت توصیفی و استنباطی بررسی تجزیه و تحلیل شد که نتایج حاصل از ارزیابی پاسخ به سوالات نشانگر آن است که عصبیت قومی، دسترسی آسان افراد طوایف به سلاح و واگذاری بیرویه سلاح به طوایف توسط بعضی ارگان های نظامی و امنیتی، قاچاق مواد مخدر، گروگان گیری و نبود کار آیی و بازدارندگی مجازات مقرر در قانون و عدم مراجعه مردم جهت پیگیری پرونده های قتل به مراجع قضایی از عواملی هستند که تاثیر فوقالعاده و معناداری بر وقوع قتل های قبیله ای دارند.لازم به ذکر است منبع اصلی این تحقیق،پرسشنامه محقق ساخته ای که توسط اساتید دانشگاه مورد تایید قرار گرفت می باشد.

Authors

حمید گمشادزهی

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهدواحد گلبهار مدرس دانشگاه