خانم دکتر Tayebeh Saheb

Dr. Tayebeh Saheb

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (334933)

13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers