آقای دکتر Seyed Mojtaba Mir hosseini

Dr. Seyed Mojtaba Mir hosseini

استادیار گروه مهندسی سیستم‌های انرژی دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه علم و صنعت ایران

Researcher ID: (335181)

4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران