خانم دکتر Narges Azadvar

Dr. Narges Azadvar

Researcher ID: (335481)

1
1
1
1
3

Researchs

    Books

    • کتاب بررسی استفاده از بتن مسلح شده با الیاف (TRC)جهت تقویت خمشی و محوری ستونهای بتنی و مقایسه آن با پلیمرهای مسلح شده با الیاف (FRP) (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) - 1399 - Persian