بررسی استفاده از بتن مسلح شده با الیاف (TRC)جهت تقویت خمشی و محوری ستونهای بتنی و مقایسه آن با پلیمرهای مسلح شده با الیاف (FRP)

رده بندی دیویی:624/18341
ISBN: 978-600-113-252-0
رده بندی کنگره: TA444
شماره کتابشناسی ملی: 6097289
Document ID: R-1136768
Publish: 3 January 2021
Publish Year: 1399
Page: 149
Language: Persian
View: 2,011

This Book With 149 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Book:

Abstract:

در این پروژه رفتار توامان خمشی و محوری ستون های بتنی تقویت شده با TRC و FRP تحت بارگذاری چرخهای مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد آنها نسبت به یکدیگر و نسبت به رفتار ستون بدون تقویت خارجی مقایسه شده است.

به موازات کار آزمایشگاهی، تحلیل اجزای محدود روی نمونه ها انجام شده و با نتایج حاصل از آزمایشات مقایسه شده است.

در بخش ازمایشگاهی، نمونه ستون به همراه پی بتنی در ابعاد واقعی مورد آزمایش قرار گرفته است که شامل یک نمونه تقویت نشده به عنوان نمونه شاهد، نمونه تقویت شده با FRP و یک نمونه تقویت شده با TRC بوده است.

بارگذاری نمونه ها به صورت یک بار ثابت ثقلی به همراه بارگذاری رفت و برگشتی توسط جک های هیدرولیکی انجام شده است. با استفاده از کرنش سنجها و جابجایی سنجها رفتار سیستم در طول بارگذاری ثبت شد.

نتایج آزمایش نشان داد که نمونه تقویت شده با TRC نسبت به نمونه شاهد انرژی بیشتری مستهلک می کند. تقویت ستون با TRC باعث افزایش سختی ستون نسبت به نمونه شاهد شده است.

همچنین تقویت ستون با TRC باعث افزایش حداکثر برش پایه و مقاومت تسلیم شده است. تحلیل منحنی های اندرکنش نیروی محوری و لنگر خمشی حاصل از تحلیل اجزای محدود، حاکی از بهبود این منحنی در تقویت ستون با TRC بود.

در بخش تحلیل اجزای محدود با توجه به راستی آزمایی مدل ها و بررسی تاثیر اندازه مش بر روی نتایج، تحلیل انجام گرفته است. مقایسه سختی و مقاومت حاصل از نتایج تحلیل با نتایج آزمایش، حاکی از آن بود که مدل های اجزای محدودساخته شده دقت مناسبی دارند. پس از راستی آزمایی مدل ها، منحنی اندرکنش نیروی محوری - لنگر خمشی ستون ها با استفاده از نتایج مدل سازی بدست آمدند.

فهرست مطالب Book


فصل اول: کلیات

۱ - ۱ مقدمه

۲ - ۱- تقویت ستونهای بتنی مسلح به وسیله FRP

۱ - ۲ - ۱ - بررسی رفتار ستون تحت بار محوری با خروج از مرکزیت

۲ - ۲ - ۱ - بررسی رفتار محوری و خمشی ستونها

۳ - ۲ - ۱ -روش های آماده سازی برای نصب و عملکرد بهتر FRP

۳ - ۱- تقویت ستون های بتنی به وسیله TRC

۴ - ۱- خلاصه ای از مطالعات انجام شده |

۵ - ۱- مروری بر مطالعات عددی

۶ - ۱- جمع بندی فصل دوم: طراحی، ساخت و تقویت نمونه ها

۱ - ۲ مشخصات مصالح

۱ - ۱ - ۲ - طرح اختلاط بتن

۲ - ۱ - ۲ - اندازه گیری مقاومت فشاری بتن

۳ - ۱ - ۲ - دانه بندی شن و ماسه

۱ - ۲-- آزمایش کشش آرماتور

۵ - ۱ - ۲ مش الیاف شیشه

۶ - ۱ - ۲ - آزمایش کشش مولتی فیلامنت

۷ - ۱ - ۲ ماتریس سیمانی

۲ - ۲- نمونه های آزمایشگاهی

۱ - ۲ - ۲ - طراحی نمونه ها

۲ - ۲ - ۲ - ابزاربندی

۳ - ۲ - ۲ - پروتکل بارگذاری

۳ - ۲-- ساخت نمونه ها

۵ - ۲ - ۲ - استفاده از GFRP برای تقویت نمونه

۶ - ۲ - ۲ - استفاده از TRC برای تقویت نمونه

فصل سوم: مدل سازی عددی

۱ - ۳ مقدمه

۲ - ۳- مدل های ساخته شده

۳ - ۳- مدل سازی مصالح

۱ - ۳ - ۳ - مدل سازی بتن

۲ - ۳ - ۳ - مدل سازی میلگردهای طولی و عرضی

۳ - ۳ - ۳ - مدل سازی FRP

۳ - ۳-- مدل سازی TRC

۵ - ۳ - ۳ - شرایط بارگذاری

۶ - ۳ - ۳ - شرایط تکیه گاهی

۴ - ۳ حساسیت مش بندی

فصل چهارم: نتایج و بحث

۴- ۱ مقدمه

۲ - ۴ - صحت سنجی مدل با نتایج آزمایشات

۳ - ۴- منحنی اندرکنش نیروی محوری لنگر خمشی نمونه ها - - نحوه تشکیل ترکها و شکست نمونه ها

۱ - ۴ - ۴ - نمونه شاهد - -۲- نمونه تقویت شده با FRP

۳ - ۴ - ۴ - نمونه تقویت شده با TRC

 ۵- ۴- مقایسه خرابی نمونه ها در طول آزمایش - - تسلیم میگرد

۶ - ۴ - منحنی های هیسترزیس و باربری نمونه ها

۷ - ۴- ایده آل سازی نمونه ها و مقایسه سختی و مقاومت و ضریب m در آنها فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری

۱ - ۵ نتیجه گیری

مراجع پیوست ۱- واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)

نمایش کامل متن