آقای مهندس Reza Amin

Engineer Reza Amin

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش برنامه ریزی حمل و نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Researcher ID: (339610)

59
23
2
11

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience

Education

 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش برنامه ریزی حمل و نقل AmirKabir University1396-1399
 • کارشناسی مهندسی عمران AmirKabir University1391-1396

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در مهندس طراح و محاسب نظام مهندسی ساختمان (1396-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در مهندس ناظر نظام مهندسی ساختمان (1396-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در مهندس مجری نظام مهندسی ساختمان (1396-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در مهندس ترافیک نظام مهندسی ساختمان (1399-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در مهندس طراح و ناظر در شرکت مهندسین مشاور سی سخت (1396-1401)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس عمران و برنامه ریزی حمل و نقل سازمان برنامه و بودجه کشور (1400-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریسیار درس مهندسی ترابری دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1396-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریسیار درس پروژه راهسازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1396-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریسیار درس ترافیک پیشرفته دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریسیار درس پروژه فولاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریسیار درس پروژه بتن دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1402-تاکنون)