خانم دکتر Firouzeh Azizi

Dr. Firouzeh Azizi

استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (339793)

7
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers