شادروان آقای پروفسور Adel Azar

Prof. Adel Azar

استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181916)

137
354
1
33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers