آقای Mehdi Shahbazi

Mehdi Shahbazi

دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

Researcher ID: (348409)

1