آقای مهندس SABER SHAHNAZARI AVAL

Engineer SABER SHAHNAZARI AVAL

کارشناس ارشد مهندسی عمران-گرایش سازه

Researcher ID: (34924)

1
1
1
2

Education

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران-گرایش سازه 1392-1394

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در مهندس ناظر (1398-تاکنون)