آقای دکتر Vahid Zal

Dr. Vahid Zal

استادیار گروه مکانیک دانشگاه صنعتی قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (360138)

5
2
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران