زهرا شمسی زاد

دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی

Researcher ID: (366961)

2
2
3

Books

  • کتاب کتاب جرم سیاسی انتشارات خط سوم با همکاری دکتر سیدمحمدرضا موسوی فرد (چند نویسنده) - 1401 - Persian
  • کتاب کتاب مجموعه مقالات دانشجوی با همکاری دکتر سیدمحمدرضا موسوی فرد و دیگر دانشجویان (چند نویسنده) - 1398 - Persian
  • کتاب کتاب نگاهی به بازیگران جدید نظام بین الملل (حقوق سیاسی) انتشارات هدف با همکاری دکتر سیدمحمدرضا موسوی فرد و دیگر همکاران (چند نویسنده) - 1398 - Persian