آقای دکتر Seyed Mohammad Reza Mousavi Fard

Dr. Seyed Mohammad Reza Mousavi Fard

استادیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (80928)

49
68
65
7
5
3
31
5
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

ISI Papers

 •  :international responsibility of state sponsors of terrorist group:TENDENZN Journal (۲۲ September ۲۰۱۶ ISSN: ۹۹۴۴۰۸۴۴
 •  international responsibility of state sponsors terrorist group from theory to fact: Journal politicals and law. (Accepted: ۱۵ aug ۲۰۱۶) ISSN: ۱۹۱۳-9047

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب «اطفال و نوجوانان» بزهکاری یا بزه دیدگی (انتشارات زرین اندیشمند تهران با همکاری (کاظم قهرمانلوالستی ، فاطمه زهرا اربعه، طهورا خلیلی) - 1403 - Persian
 • کتاب نگاهی جرم شناختی به نظام اقتصادی (انتشارات اندیشمند(با همکاری مقداد سادات حسینی ) تهران) - 1402 - Persian
 • کتاب تناسب در جرم و مجازات (از نظریه تا قانون) (انتشارات اندیشمند( با همکاری رضا جهانی ) تهران) - 1402 - Persian
 • کتاب آنسوی جرم زای فضای مجازی (انتشارات اندیشمند (با همکاری کاظم قهرمانلو الستی) تهران) - 1402 - Persian
 • کتاب عنصر روانی قتل (انتشارات اندیشمند( با همکاری محسن حسن آبادی و شبنم دخانیان ) تهران) - 1402 - Persian
 • کتاب قصاص (انتشارات زرین اندیشمند با همکاری (مقداد سادات حسینی)) - 1402 - Persian
 • کتاب جرم شناسی تخلفات اداری (انتشارات زرین اندیشمند با همکاری (حسین نوروزیان، سعید خداکرمی ، محمود چتری)) - 1402 - Persian
 • کتاب نگاه کیفری به شبکه های مجازی (با همکاری دکتر محمد فراهانی (انتشارات زرین اندیشمند تهران )) - 1402 - Persian
 • کتاب بزه دیده شناسی (انتشارات زرین اندیشمند تهران( با همکاری فاطمه نوری رومنان ، صادق اسمیعلی )) - 1402 - Persian
 • کتاب خانواده از منظر حقوق کیفری (انتشارات زرین اندیشمند تهران (با همکاری دکتر محمد فراهانی)) - 1402 - Persian
 • کتاب رکن مادی جرم قتل (انتشارات اندیشمند با همکاری (کاظم قهرمانلوالستی ، علی حسنوندی، هدی سبحانی )) - 1402 - Persian
 • کتاب جرم و مجرم از منظر اسلام و حقوق بین الملل (انتشارات اندیشمند با همکاری(دکتر محمد فراهانی ، عبدالرسول قائدی)) - 1402 - Persian
 • کتاب عدالت در حقوق و سیاست (انتشارات زرین اندیشمند تهران با همکاری(دکترمحمد فراهانی )) - 1402 - Persian
 • کتاب خشونت (انتشارات زرین اندیشمند با همکاری (سیدمقداد سادات حسینی ، خدیجه تعجبیان ، فاطمه مداح)) - 1402 - Persian
 • کتاب کلاهبرداری از منظر حقوق داخلی و بین المللی (انتشارات زرین اندیشمند تهران با همکاری (دکترمحمد فراهانی )) - 1402 - Persian
 • کتاب اخلاق و حقوق (انتشارات زرین اندیشمندبا همکاری(محمدرضا فرخ نژاد، حمیدرضا نوروزیان ، حسین نوروزیان))) - 1402 - Persian
 • کتاب سه گانه جرم ،مجرم و مجازات (انتشارات خط سوم تهران (با همکاری معصومه حاجی مطلبی)) - 1402 - Persian
 • کتاب تقصیر و تقلب در حوزه حقوق خصوصی و کیفری (انتشارات خط سوم تهران (با همکاری معصومه حاجی مطلبی)) - 1402 - Persian
 • کتاب انگیزه مجرمانه و مسئولیت کیفری علل و ابعاد (انتشارات خط سوم تهران (با همکاری معصومه حاجی مطلبی)) - 1402 - Persian
 • کتاب نگاهی پیشگیرانه به فضای مجازی (انتشارات خط سوم تهران (با همکاری معصومه حاجی مطلبی و دکتر مریم فراتی)) - 1402 - Persian
 • کتاب آزادی از منظر حقوق (انتشارات خط سوم تهران (با همکاری معصومه حاجی مطلبی و دکتر مریم فراتی)) - 1402 - Persian
 • کتاب حوزه کسبه جزء و اصناف (در نگاه جرم شناسی ) (زرین اندیشمند با همکاری (کاظم قهرمانلوالستی ، حمیدرضا نوروزیان ، محمدرضا فرخ نژاد)) - 1402 - Persian
 • کتاب ماهیت شناسی و جرم شناسی مجریان عدالت (دستگاه عدالت ، ضابطین ) (انتشارات زرین اندیشمند با همکاری (کاظم قهرمانلوالستی ، عبدالرسول قائدی)) - 1402 - Persian
 • کتاب قتل زنجیره ای از منظر روانشناسی جنایی (انتشارات زرین اندیشمند با همکاری (فرزانه رادمهر، معصومه حاجی مطلبی)) - 1402 - Persian
 • کتاب اعتراضات و ناآرامی های اجتماعی از دیدگاه پیشگیرانه و کیفرمحور (انتشارات زرین اندیشمند تهران با همکاری (سهیل شهاب و مطهره آزاد باش)) - 1402 - Persian
 • کتاب جستاری حقوقی نظری و فقهی بر جرم سرقت (انتشارات زرین اندیشمند تهران با همکاری (دکتر مصطفی ملکی ، سعید سعادتمند)) - 1402 - Persian
 • کتاب دیکتاتوری سیاسی از منظر روانشناسی جنایی (انتشارات زرین اندیشمند با همکاری(علی حسنوند، سعید سعادتمند)) - 1402 - Persian
 • کتاب نظریه های جرم شناسی حوزه اناث (انتشارات زرین اندیشمند با همکاری (هدی سبحانی ، فاطمه مداح)) - 1402 - Persian
 • کتاب انحراف شناسی حاکمیت با تاکید برحقوق سیاسی (انتشارات زرین اندیشمند با همکاری (کاظم قهرمانلوالستی ، رسول اعرابی)) - 1402 - Persian
 • کتاب جستاری در باب حدود و مسائل پیرامونی آن از منظر جرم شناسی اسلامی با تاکید بر رویکردهای بین المللی در دوران معاصر (انتشارات خرسندی) - 1401 - Persian
 • کتاب واکاوی جرم سیاسی در قوانین موضوعه با بستر هرمنوتیک تاویل گرا (انتشارات خط سوم) - 1401 - Persian
 • کتاب جستاری نوین در بزهکاری اطفال و نوجوانان (انتشارات خط سوم) - 1401 - Persian
 • کتاب حقوق جزای سیاسی ( قرائتی جدید از حوزه حقوق کیفری و علوم سیاسی روابط بین الملل (انتشارات اندیشمند با همکاری امیر سالار دریایی و سیدمحمد فاخر) - 1401 - Persian
 • کتاب تحلیلی حقوقی سیاسی بر معادله یا دومینوی تروریسم تکفیری در جغرافیای سیاسی خاورمیانه (انتشارات خط سوم با همکاری دکتر محسن جمشیدی ، حسین نوروزیان ، گوهر الزمان ملاکاظمی) - 1401 - Persian
 • کتاب مطالعه تطبیقی حقوق سیاسی با تاکید بر جامعه شناسی جنایی،آسیب شناختی به مسئله زنان (انتشارات اندیشمند با همکاری امیر سالار دریایی و سیدمحمد فاخر) - 1401 - Persian
 • کتاب مجازات زندان ؛ بایدها و نبایدها (انتشارات اندیشمند با همکاری دکتر حیدر لطفی ، علیرضا معینیان) - 1401 - Persian
 • کتاب نگاهی به تعارض منافع با همکاری امیر سالار دریایی و سیدمحمد فاخر (انتشارات زرین اندیشمند / تهران) - 1401 - Persian
 • کتاب کتاب ابعاد مسئولیت در علم حقوق (با همکاری کاظم قهرمانلوالستی) (انتشارات زرین اندیشمند) - 1401 - Persian
 • کتاب کتاب نگاهی کیفری بر حقوق اقتصادی (با همکاری کاظم قهرمانلوالستی) (انتشارات زرین اندیشمند) - 1401 - Persian
 • کتاب نگاهی جامع به دعاوی خانواده (با همکاری کاظم قهرمانلوالستی) ((انتشارات زرین اندیشمند) تهران) - 1401 - Persian
 • کتاب واقعیت یا پارادوکس؛ عدالت و مجازات از منظر هرمنوتیک (با همکاری دکتر مجتبی غفاری و سالار باقری ) (انتشارات خرسندی تهران) - 1401 - Persian
 • کتاب حقوق کیفری پزشکی «به انضمام قوانین موضوعه و آیین نامه های نظام پزشکی» ((با همکاری کاظم قهرمانلوالستی) (انتشارات زرین اندیشمند)) - 1401 - Persian
 • کتاب حقوق کیفری در قاب عدالت ترمیمی (با همکاری فاطمه نوری رومنان ، نرجس سریار) (انتشارات زرین اندیشمند (تهران)) - 1401 - Persian
 • کتاب حقوق بشر وحقوق کیفری (انتشارات زرین اندیشمند تهران با همکاری (امیر سالار دریایی ،سیدمحمد فاخر، مریم کوه کن)) - 1401 - Persian
 • کتاب دو ضلع از مثلث حقوق کیفری (انتشارات زرین اندیشمند تهران( با همکاری کاظم قهرمانلوالستی ، محمود چتری)) - 1401 - Persian
 • کتاب جستاری در کلیت سیاست جنایی در سرگردانی سیاست جنایی ایران (بنیاد علمی حقوقی مجد) - 1400 - Persian
 • کتاب کتاب نگاهی کیفری بر تجارت خرد (با همکاری کاظم قهرمانلوالستی) (انتشارات زرین اندیشمند) - 1400 - Persian
 • کتاب جستاری بر معاونت در قتل (انتشارات زرین اندیشمند (با همکاری دکتر مریم فراتی ، کاظم قهرمانلوالستی)) - 1400 - Persian
 • کتاب رویکردهای پیشگیرانه در جرم شناسی اسلامی (بنیاد علمی حقوقی مجد) - 1398 - Persian
 • کتاب نگاهی به سازمانهای بین المللی (حقوق سیاسی) (بنیاد علمی حقوقی مجد) - 1398 - Persian
 • کتاب گفتمان‌های بین المللی کیفری حقوق معاصر (بنیاد علمی حقوقی مجد) - 1398 - Persian
 • کتاب نگاهی به بازیگران جدید نظام بین الملل در جهانی شدن (انتشارات هدف تهران) - 1398 - Persian
 • کتاب شرحی آیین دادرسی کیفری (انتشارات چراغ دانش) - 1398 - Persian
 • کتاب ماهیت هرمنوتیک در حقوق کیفری (انتشارات فرهنگ صبا) - 1397 - Persian
 • کتاب چیستی ماهیت جرم و انواع مسئولیت در شخص نائم (انتشارات فرهنگ صبا) - 1397 - Persian
 • کتاب جرم شناسی اسلامی (گرایش نوین حقوق کیفری در ایران و جهان اسلام) (بنیاد علمی حقوقی مجد) - 1397 - Persian
 • کتاب مسئولیت کیفری گروههای تروریستی علل حمایت از آنان (گرایش جدید حقوق سیاسی «حقوق جزای سیاسی») (بنیاد علمی حقوقی مجد) - 1397 - Persian
 • کتاب حقوق جزای ثبتی (نگارستان غرب) - 1396 - Persian
 • کتاب درآمدی بر حوزه ثبت (نگارستان غرب) - 1396 - Persian
 • کتاب مروری بر سه مقاله در علوم سیاسی و ورابط بین الملل (انتشارات برگ آذین) - 1395 - Persian
 • کتاب درآمدی نوین بر سازمان های بین المللی بین الدولی (انتشارات برگ آذین) - 1394 - Persian
 • کتاب سه گفتمان در علوم سیاسی و روابط بین الملل (انتشارات برگ آذین) - 1394 - Persian
 • کتاب حقوق کیفری بین المللی ایران (انتشارات زانا) - 1393 - Persian
 • کتاب حقوق سازمان های بین المللی (انتشارات زانا) - 1392 - Persian
 • کتاب جهانی شدن اقدامات بشر دوستانه بین المللی (انتشارات زانا) - 1391 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و آزاد (تاکنون)
 • سابقه تدریس در پیام نور(چندین مرکز دانشگاهی) (تاکنون)
 • سابقه تدریس در آزاد اسلامی (تاکنون)
 • سابقه تدریس در آزاد اسلامی واحد سمنان (تاکنون)
 • سابقه تدریس در پردیس دانشگاهی (تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • سرداور بین المللی کنفرانس های ملی و بین المللی (2017)
 • عضو به عنوان سرداور گروه حقوق سیاسی دو ژورنال بین المللی (2016)
 • ابطال مصوبه هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قابل دسترسی در: https://dotic.ir/news/12156 (1401)

Workshops

 • عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی علوم انسانی - دانشگاه اسلاونیک و...(ارمنستان) (2016)
 • ریاست کنفرانس بین المللی دانش و فناوری در حقوق و علوم انسانی قابل دسترس در : https://mbconf.ir/fa/page.php?rid=43 - مراکز دانشگاهی (1401)
 • عضویت در کمیته داوران دوازدهمین همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ایران از معتبرترين كنفرانس ها در حوزه مطالعات مديريت و علوم انساني موسسه مدیریت مدبر با همکاری دانشگاه تهران قابل دسترسی : https://www.6iicmo.com/fa/page-13 - موسسه مدیریت مدبر وابسته به وزارت عتف با همکاری دانشگاه تهران (1401)
 • عضویت در ششمین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران قابل استعلام و دسترسی : https://www.ircmms.ir/fa/page-11 - دبیرخانه کنفرانس با همکاری جهاد دانشگاهی و دیگر موسسات آموزش عالی (1401)
 • عضویت در کمیته داوران سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری قابل دسترسی در :http://hamayesh.iau-maragheh.ac.ir - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه (1401)
 • عضویت در کمیته علمی دوازدهمین همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني ایل دسترسی در :https://www.6iicmo.com/fa/page-13 - موسسه پژوهشی مدیریت مدبر با همکاری دانشگاه تهران (1401)
 • عضویت درچهارمین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت قابل دسترسی در :https://www.ncmrr.ir/fa/page-9 - سایر مراکز دانشگاهی و مدیریت مدبر (1401)
 • عضویت در کمیته علمی و داوران کنفرانس بین المللی پژوهشی‌های نوین در مدیریت و بانکداری و حسابداری (ICMEAB ۲۰۲۱) آنلاین تفلیس - آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان (1400)
 • عضویت در کمیته علمی دستاوردهای در مطالعات علوم مدیریت حسابداری و اقتصاد ایران - جهاد دانشگاهی و دانشگاه علمی کاربردی کشور (1400)
 • مدرس کارگاه مقاله نویسی مقدماتی و پیشرفته باشگاه پژوهشگران جوان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان (1400)
 • عضویت در کمیته داوران چهارمین همایش ملي تحقیقات میان رشته ای در مديريت و علوم پزشکی ایران موسسه مدیریت مدبر با همکاری دانشگاه تهران قابل استعلام و دسترسی : https://www.ircmms.ir/fa/page-11 - موسسه مدیریت مدبر وابسته به وزارت عتف با همکاری دانشگاه تهران (1400)
 • عضویت در کمیته علمی و داوران کنفرانس بین المللی پژوهشی‌های نوین در مدیریت و بانکداری و حسابداری (ICMEAB ۲۰۲۰) آنلاین تفلیس - آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان (1399)
 • عضویت در کمیته داوران پنجمین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت http://ichm.ir - مدیریت مدبر و دانشگاه الزهرا (1398)
 • عضویت در کمیته داوران کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی قابل دسترسی در :http://1.research.cnf.ir/fa/page.php?rid=58 - دانشگاه جامع علمی کار بردی و دیگر نهادها (1397)
 • عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی فقه و حقوق اسلامی - دانشگاه شهرکرد و ... (1396)
 • عضو کمیته علمی کنفرانس ملی علوم و فناوری های نوین - معاونت امور جوانان وزارت ورزش و... (1396)
 • عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حسابداری و مدیریت - موسسه علامه خویی و... (1396)
 • عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس بین المللی معماری و توسعه شهری - دانشگاه شهید بهشتی تهران (1396)
 • عضو کمیته داوران دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و روانشناسی و علوم اجتماعی - دانشگاه آزاد اسلامی (1396)
 • عضو کمیته علمی کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران - دانشگاه علمی کاربردی (1396)
 • عضو کمیته علمی سومین همایش ملی مدیریت و علوم اسلامی - نهاد ریاست جمهوری (1396)
 • عضو کمیته علمی همایش رویکردهای نوین آموزشی در تعلیم و تربیت - وزارت آموزش و پرورش (1396)
 • عضو کمیته داوران سومین کنفرانس ملی علوم انسانی - انجمن علمی علم اجتماعی ایران (1396)
 • عضو کمیته داوران کنفرانس ملی علوم انسانی اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی و... (1396)
 • عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس رویکردهای پژوهشی در علو م انسانی و مدیریت - نجمن پژوهش های علوم اجتماعی و دانشگاه آزاد اسلامی (1396)
 • عضو کمیته علمی کنفرانس جامع اقتصاد مقاومتی - دانشگاه بوعلی همدان و.. (1396)
 • عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی تربیتی و علوم انسانی - دانشگاه علامه خویی و ... (1395)
 • عضو کمیته علمی چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و توسعه شهری - دانشگاه شهید بهشتی تهران (1395)
 • عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 - دانشگاه امام صادق (ع) (1395)
 • عضو کمیته داوران کنفرانس بین المللی پژوهش در فقه و حقوق - دانشگاه شهرکرد و دانشگاه آزاد و... (1395)
 • عضو کمیته علمی کنفرانس ملی علوم اسلامی ، حقوق و مدیریت - انجمن پژوهش های علوم اجتماعی و دانشگاه آزاد اسلامی (1395)

Other

 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه مطالعات علم حقوق قابل دسترسی در:https://qlaw.ir/dp-80-1184-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87.html
 • عضو هیئت تحریریه پژوهشی در فقه و حقوق (انجمن علمی فقه و حقوق ایران) https://www.joce.ir/
 • عضو هیئت داوری نشریه تخصصی علوم انسانی اسلامی https://johi.ir/page/Journalists
 • عضو ارشد اعضای هیئت علمی و داوران آکادمی علوم و تکنولوژی ایرانwww.iseas.ir
 • عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی در علوم انسانی http://jisc.ir
 • عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی در علوم انسانی ومدیریتhttp://jmss.ir/
 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه http://pantajournals.ir/publications.aspx?pid=416
 • عضو کمیته داوران فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات پیشگیری از جرم ناجا http://cps.jrl.police.ir/reviewer?_action=info
 • عضو کمیته داوران فصلنامه علمی جرم شناختی پلیس ناجا http://cr.jrl.police.ir/reviewer?_action=info
 • عضو کمیته داوران فصلنامه دانش انتظامی سمنان اhttp://semnan.jrl.police.ir/contacts
 • عضو کمیته داوران فصلنامه علمی و پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانیhttp://geography.journals.iau-garmsar.ac.ir/reviewer
 • عضو کمیته داوران فصلنامه علمی و پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای http://www.jgeoqeshm.ir/contacts
 • عضو هیئت داوران فصلنامه رهیافت های پیشگیری از جرم معاونت پیشگیری قوه قضاییه http://www.jcpa.ir/reviewer?_action=info
 • عضو هیئت تحریریه و داوران فصلنامه مجله علمی پژوهش در مدیریت و علوم اجتماعی http://jmss.ir
 • عضو هیئت تحریریه و داوران مجله علمی پژوهش در حقوق ، فقه ، فلسفه الهیات http://www.jrse.ir
 • عضو هیئت داوران فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین انجمن حقوق اداری ایران http://www.jaml.ir/reviewer
 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه فقه و حقوق و علوم سیاسی (مرکز توسعه پژوهش های نوین ایران)https://irijournals.com/journals/political-sciences/
 • عضو کمینه داوران فصلنامه علمی پژوهشی وزارت عتف کارآگاه http://det.jrl.police.ir/reviewer?_action=info
 • استاد مشاور امور سیاسی تیم دانشجویی رویداد ملی کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه آزاد حکم شماره 310/ داخلی مورخ 1401/2/17 معاونت فرهنگی واحد سمنان
 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی وابسته به موسسه آموزش عالی نگاره یزد قابل استعلام در :http://www.pantajournals.ir/publications.aspx?pid=397#
 • سرپرست سردبیری فصلنامه دانش انتظامی سمنان از 1401 الی 1403 قابل دسترسی در :http://semnan.jrl.police.ir/journal/editorial.board
 • عضو کمیته داوران مجله علمی پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران تحت نظر انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران قابل دسترسی در : https://psyj.ir/page/infstr
 • عضویت افتخاری در تحریریه و هیئت داوران مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی دسترسی در :http://jcau.ir
 • داور دو فصلنامه حقوق قضایی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال علمی پژوهشی مصوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال :https://judicial.ntb.iau.ir/reviewer
 • عضو داوران مجله رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعیhttps://rassjournal.ir/page/infstr
 • داور فصلنامه علمی پژوهشی اسلام و علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قابل دسترسی در:http://soci.rihu.ac.ir/reviewer