آقای مهندس Abolfazl Javan Kiani

Engineer Abolfazl Javan Kiani

Researcher ID: (376785)

6
2
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در رئیس تضمین کیفیت گروه صنعتی گلستان (1398-تاکنون)