آقای دکتر Reza Pourtaheri

Dr. Reza Pourtaheri

Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

Researcher ID: (379666)

1
4
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران