آقای Ali gholamnia

Ali gholamnia

کارشناسی ارشد،اقتصاد بانکداری

Researcher ID: (386015)

3
2
4
2
1

ISI Papers

  •  DMCONF05_073

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • پژوهشگری (تاکنون)
  • همکاری در پروژه طراحی داشبورد رفاه ایرانیان (1401-1401)
  • کارشناس منابع انسانی و اموراداری (1402-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در کارشناسی اجرایی (1402-1403)

Workshops

  • نشست تخصصی باعنوان ارزش پول،بایدها و نبایدها - پژوهشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی (1401)
  • دوره اقتصاد سنجی کاربردی(ایویوز) - دانشگاه جامع امام حسین (0)

Other

  • شرکت در همایش با عنوان آسیب شناسی ونقد نظام بانکی با محوریت طرح بانکداری جمهوری اسلامی و راهکارها وپیشنهادات
  • کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت ورویکردی نوآورانه در مدیریت واقتصاد
  • نشست تخصصی؛ارزش پول،باید ها و نباید ها