آقای مهندس Reza Kamalian Jahromi

Engineer Reza Kamalian Jahromi

دانشجوی کارشناسی ارشد-مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند

Researcher ID: (393820)

2
1
6

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در پالایشگاه گاز پارسیان (1400-1400)
  • سابقه کار صنعتی در فاز ۱۲ پارس جنوبی (پالایشگاه نهم) (1400-1400)
  • سابقه کار صنعتی در فاز ۱۹ پارس جنوبی(پالایشگاه دهم) (1399-1399)
  • سابقه کار صنعتی در پالایشگاه گاز پارسیان (1399-1399)
  • سابقه کار صنعتی در پالایشگاه گاز پارسیان (1402-1402)
  • سابقه کار دانشگاهی در پالایشگاه نفت تهران (1401-1401)