آقای دکتر Majid MirzaVaziri

Dr. Majid MirzaVaziri

استاد ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد

Researcher ID: (412750)

5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور