آقای دکتر محمدرضا کیخا

دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (420306)

42
63

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers