آقای پروفسور Reza Shoja Razavi

Prof. Reza Shoja Razavi

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (427417)

109
16
6
1
162

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • نایب رییس هیات مدیره انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب ساخت افزایشی با رسوب نشانی مستقیم لیزری (دانشگاه صنعتی مالک اشتر) - 1398 - Persian
  • کتاب روکش کاری لیزری (دانشگاه صنعتی مالک اشتر) - 1395 - Persian
  • کتاب فراوری مواد با لیزر (دانشگاه صنعتی مالک اشتر) - 1393 - Persian
  • کتاب پوشش های سد حرارتی (دانشگاه صنعتی مالک اشتر) - 1393 - Persian
  • کتاب خوردگی و تخریب مواد در فضا و راه های کنترل آن (دانشگاه صنعتی مالک اشتر) - 1391 - Persian
  • کتاب آزمون کشش (دانشگاه صنعتی مالک اشتر) - 1391 - Persian