آقای مهندس Hamidreza karimi

Engineer Hamidreza karimi

دبیر انجمن مهندسی گاز ایران

Researcher ID: (427838)