آقای مهندس Ali Kermanimoghaddam

Engineer Ali Kermanimoghaddam

مدیر پروژه شرکت هیراد و هیربد پاژ

Researcher ID: (432168)

4
2
2
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سرپرست کارگاه (1399-تاکنون)
  • طراحی پروژه های ساختمان (1395-1398)