تاثیر هوش هیجانی و عناصر اصلی آن بر موفقیت پروژه های عمرانی با رویکرد نقش میانجی بر ذینفعان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 145

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICCACS05_0239

تاریخ نمایه سازی: 23 مرداد 1402

Abstract:

تحقیقات متعددی به بررسی مشخصات شایستگی مدیر پروژه و ساخت و ساز ایده آل به منظور کاهش میزان شکست پروژه های ساختمانی صورت می گیرد. شواهدی دال بر تغییر در مدیریت پروژه های عمرانی، از شیوه های سنتی به شیوه های متمرکز بر افرادو روابط کاری وجود دارد. ادبیات یک همبستگی مثبت بین هوش هیجانی مدیر پروژه و موفقیت پروژه را نشان می دهد، اما کمتر درمورد مکانیسم هایی که با آن رابطه تداخل می کنند نوشته شده است. علاوه بر این، روابط مدیر پروژه با سهام داران به عنوان یک عامل تعیین کننده مهم در موفقیت پروژه های عمرانی شناخته می شود. با توجه به حقایق فوق، انگیزه مطالعه پژوهش حاضر،چگونگی تاثیر هوش هیجانی مدیر پروژه های عمرانی بر موفقیت پروژه است و همچنین آیا روابط با ذینفع ان داخلی و خارجی به عنوان میانجی در آن رابطه دخالت می کند یا خیر. نتایج نشان میدهد که هوش هیجانی مدیران پروژه های عمرانی به طورقابل توجهی بر موفقیت پروژه تاثیر می گذارد و روابط ذینفعان داخلی و خارجی نقش مهمی را به عنوان میانجی در میان آنها ایفامی کند. علاوه بر این، مشخص شد که برخی از مولفه های هوش هیجانی تاثیر مهمتری بر روابط ذینفعان و موفقیت پروژه دارند وروابط داخلی و خارجی در مقادیر مختلف بر مولفه های موفقیت پروژه تاثیر می گذارند.

Keywords:

هوش هیجانی , مدیر پروژه های ساخت , موفقیت پروژه های عمرانی , روابط ذینفعان

Authors

الهام یاورزاده

دانشجوی دکتری تخصصی ، مدیریت ساخت و پروژه ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

محمدمهدی علیزادگان

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی و احد مشهد

علی کرمانی مقدم

دانشجوی کارشناسی ارشد ، مدیریت پروژه و ساخت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد