آقای مهدی هاشمی

Researcher ID: (438693)

8
1
3
1

Conference Papers

سوابق شغلی و تخصصی

  • کاست کتنرل و حسابدار هتل لیپار موسسه صندوق رفاه گردشگری منطقه آزاد چابهار (1386-1393)
  • سابقه تدریس در مدیر و آموزگار دوره ابتدایی حق التدریسی و سرباز معلمی (1384-1386)
  • سابقه تدریس در مدرس و آموزگار دوره ابتدایی (1399-1402)

Workshops

  • دوره مهارت معلمی - دانشگاه پردیس تربیت معلم رسالت زاهدان (1400)