آقای دکتر Firooz Pashaie

Dr. Firooz Pashaie

دانشیار دانشگاه مراغه-تخصص هندسه و توپولوزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (442567)

4
6
3

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران