آقای دکتر Hossein Chenari

Dr. Hossein Chenari

رئیس دانشکده بین المللی ابن سینا گرجستان

Researcher ID: (442930)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران