آقای دکتر Ataollah Hasani

Dr. Ataollah Hasani

گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهیدبهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (447170)

15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers