آقای Amir Reza Fallahi

Amir Reza Fallahi

دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری

Researcher ID: (456057)

4
2
1

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در دستیار ارشد پژوهشی (1403-تاکنون)