آقای دکتر Davood Esfahaniyan

Dr. Davood Esfahaniyan

استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (458324)

1
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران