فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی

Quarterly of Police Historical Studies

فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی یک نشریه با داوری بسته و دسترسی آزاد است که از سوی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث مرتبط با تاریخ انتظامی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به تحقیقات صورت گرفته در حوزه تاریخ انتظامی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با حوزه تاریخ انتظامی را گزارش می دهند؛ می باشد.

فصلنامه «مطالعات تاریخ انتظامی » از بهار سال 1394 به صورت فصلنامه(۴ شماره در سال) منتشر می شود.

***نشریه هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند.***

تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی نیروی انتظامی پشتیبانی مالی می شود.

این فصلنامه بر اساس مجوز شماره 3/8/86414 مورخ 1394/5/7 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای اعتبار «نشریه علمی» است.

فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی به صورت آنلاین با شاپای 3637-2383 و شاپای الکترونیکی 23834277 منتشر می شود.

فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی بر اساس آیین نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - مصوب 1398/02/02 موفق به کسب رتبه ب شده است.