آقای Benjamin Sadeqi

Benjamin Sadeqi

پژوهش گر و مشاور صلح، حل و فصل منازعات و میانجی گری بین المللی

Researcher ID: (465967)

1
1
1

Peace researcher and consultant, conflict resolution and international mediation

Education

  • دکتری تخصصی روابط بین الملل دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی1397-1402

یادداشتهای علمی