آقای دکتر Mohammad Malekinia

Dr. Mohammad Malekinia

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

Researcher ID: (466609)

116
1
1

Conference Papers

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (تاکنون)