آقای دکتر MohammadJavad Kalaee

Dr. MohammadJavad Kalaee

دانشیار، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

Researcher ID: (469179)

2
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران