آقای دکتر Mohammad Reza Akbarpour Arbatan

Dr. Mohammad Reza Akbarpour Arbatan

استاد، دانشکده مهندسی مواد ، گروه مهندسی، دانشگاه مراغه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (472782)

15
4
66
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers