آقای دکتر Seyed khatiboleslam Sadrnezhaad

Dr. Seyed khatiboleslam Sadrnezhaad

استاد دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176417)

103
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers