آقای دکتر ابوذر مجلسی کوپایی

استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (474790)

13
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers