آقای دکتر Abbas Akbarzade

Dr. Abbas Akbarzade

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (475571)

33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers