آقای دکتر mohamadreza Eslami

Dr. mohamadreza Eslami

استاد دانشکده مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177634)

15
21
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers